Оспанов Р.Б.

Начальник ОЗ
Отдел закупок
Телефон: 
45503
E-mail: 
rospanov [at] karatau.kazatomprom.kz